Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Duur partneralimentatie in 2020 naar 5 jaar

Op 21 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie van 12 jaar terug te brengen naar maximaal 5 jaar. De nieuwe regeling gaat vanaf 2020 in en is enkel van toepassing op nieuwe alimentatie afspraken. Een exacte datum is nog niet bekend, naar verwachting zal de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 van kracht zijn.


Lees meer

Wordt de duur van de partneralimentatie ingekort?

​Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de duur van de partneralimentatie in te korten van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. De Tweede Kamer is op 11 december 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Indien ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, gaat de nieuwe wetgeving naar verwachting op 1 januari 2020 in. De wet geldt niet voor reeds gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie.


Lees meer

Onderhoudsplicht stiefouder 2018 verleden tijd?

Op dit moment zijn stiefouders volgens de wet onderhoudsplichtig jegens hun stiefkinderen. Deze verplichting zal waarschijnlijk komen te vervallen zodra de wetgeving rondom kinderalimentatie wordt gewijzigd. Een voorstel tot wijziging is reeds geruime tijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal de wet per 2018 of 2019 worden vernieuwd.


Lees meer

Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2018?

De kinderalimentatiewet zal zeer waarschijnlijk worden herzien. Het voorstel voor de herziening ligt bij de Tweede Kamer die vragen heeft gesteld aan de indieners en momenteel wacht op antwoord. Totdat de nieuwe wet kinderalimentatie officieel herzien is, blijft de huidige wet van kracht. De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan. Wilt u hulp bij het vaststellen van de kinderalimentatie? Neem dan contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten of mediators.


Lees meer

De hoogte van de kinderalimentatie bepalen

Als u gaat scheiden en u heeft kinderen jonger dan 21 jaar, bepaalt de wet dat u samen verantwoordelijk blijft voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren) tot 21 jaar. Om deze reden moet u afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hoe de hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld leest u in dit artikel.


Lees meer

Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geindexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen.


Lees meer

Indexering alimentatie 2017

Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geindexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen.


Lees meer

Zijn alimentatiekosten aftrekbaar ?

​Regelgeving per 1 januari 2015 veranderd. Alimentatiekosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar zijn sinds 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar. De regels hiervoor zijn op die datum aangepast, tot en met 2014 waren die kosten wel gewoon aftrekbaar.


Lees meer

Partneralimentatie 2016 berekenen

De partneralimentatie 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de tremanormen, in combinatie met de richtlijnen die er gelden voor de indexering. De partneralimentatie dient ieder jaar aangepast te worden aan de inflatie (of deflatie) van dat moment, zodat de te betalen bedragen leiden tot dezelfde koopkracht als het jaar daarvoor.


Lees meer

Moet u solliciteren als u alimentatie ontvangt?

Ex-partners die alimentatie ontvangen hebben officieel geen sollicitatieplicht, maar dienen wel voldoende inspanning te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het valt in de praktijk niet mee om een sollicitatieplicht af te dwingen, al wijst een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag er wel op dat iemand bij te weinig inspanning ernstige nalatigheid kan worden verweten.


Lees meer

Veelgestelde vragen over dit onderwerp


Wat is alimentatie?

Alimentatie is de onderhoudsplicht om mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Ook na een scheiding blijft de verplichting om voor elkaar (en kinderen) te zorgen, bestaan.

Lees het volledige antwoord

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan houdt in dat u samen met uw partner afspraken maakt over de opvoeding van uw minderjarige kinderen. Dit legt u vast in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. 

Lees het volledige antwoord