Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2018


Er is anno 2018 nog geen nieuwe wetgeving kinderalimentatie. In 2016 is een wetsvoorstel ingediend, om de wetgeving aan te passen voor een meer eerlijke verdeling van de kosten. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor kinderalimentatie nodig is, de huidige regelgeving doet veelal geen recht aan de mogelijkheden van de ouders. 

Onderstaand artikel gaat in op het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie). Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer

Meer informatie over kinderalimenatie

Het waren de Tweede Kamerleden Recourt en Van der Steur die een wetsvoorstel hebben ingediend, om het systeem aan te passen en daarmee voor een meer eerlijke verdeling van de kosten te zorgen. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie in 2016 nodig was, de oude regelgeving deed veelal geen recht meer aan de mogelijkheden van de ouders.

Bovendien was er nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie in 2016 nodig vanwege de complexiteit van de oude regelgeving. Het viel niet mee om de alimentatie te berekenen waardoor er - als het gevolg van de onduidelijkheid - veel discussie tussen de ouders ontstond. Ook hield de oude wetgeving met betrekking tot de kinderalimentatie onvoldoende rekening met de zorgtaken van ouders, terwijl die een grote last kunnen vormen. De nieuwe wetgeving voor kinderalimentatie 2016 maakt alimentatie mogelijk tot een kind 23 is, bijvoorbeeld wanneer het kind wil gaan studeren en nog geen eigen inkomen kan verdienen.

Veranderingen met betrekking tot de kinderalimentatie

De kinderalimentatie vormde tot 2015 een onderwerp van veel discussie, waardoor de beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan en het kind daar uiteindelijk niet de vruchten van kon plukken. De beide ouders hebben over het algemeen een eigen leven, waarbij een van de twee de zorgtaken op zich zal nemen. De nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie vanaf 2016 moet daar beter rekening mee gaan houden, zodat er een meer eerlijke verdeling van de kosten en lasten kan ontstaan. Er ontstaan minder discussies, zodat het kind daar uiteindelijk van kan profiteren door op te groeien in een meer stabiele omgeving.

Benieuwd naar de belangrijkste veranderingen binnen de kinderalimentatie vanaf 2016?

  • De kinderalimentatie moet beter gaan aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorg.
  • Er zal een kindgebonden alimentatie komen, die er anders uitziet dan op dit moment het geval is.
  • Er komt vanaf 2016 een minimumbijdrage per ouder, zodat zij beiden een duit in het zakje moeten doen om het kind een goede ontwikkeling te kunnen bieden. Dit zorgt ervoor dat de beide ouders bijdragen aan de kinderalimentatie, stiefouders of nieuwe partners worden daar aan de andere kant van uitgesloten.
  • De nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie zal vanaf 2016 rekening gaan houden met de veranderde kindregelingen, zo kunnen kinderen tot hun 23ste alimentatie ontvangen indien zij gaan studeren.

Kindgebonden kosten alimentatie

De wetgeving voor de kinderalimentatie vanaf 2016 wordt kindgebonden en het gaat om kostenalimentatie. Op die manier moet het geheel beter gaan aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorg die de beide ouders leveren. In het ouderschapsplan wordt aangegeven welke zorgtaken toekomen aan welke ouder en wie er verantwoordelijk is voor de verschillende opvoedingstaken. De oude kinderalimentatie hield daar geen rekening mee, de nieuwe wetgeving moet dat wel gaan doen. Op basis van het ouderschapsplan is het mogelijk om de kindgeboden kosten vast te stellen, zoals die voor de verzorging, kleding, sport, hobby, de mobiele telefoon en zakgeld. Aan de andere kant is er sprake van verblijfskosten, voor kost en inwoning. Er gaan aparte tabellen gelden voor de kindgeboden kosten en de verblijfskosten, om op basis daarvan de kinderalimentatie vast te kunnen stellen.

De kindgebonden kosten die dienen te worden betaald zijn afhankelijk van het inkomen. Voor kinderen tussen 12 en 23 jaar variëren ze van €50 per maand bij het laagste inkomen tot €1.500, tot €250 per maand bij een inkomen van €6.000 of meer. Kinderen tot 6 jaar zijn voordeliger, de kindgebonden kosten variëren dan van €25 tot €125. Kinderen tussen 6 en 12 jaar komen daar tussenin, met kosten van €35 - €185 per maand. 

De verblijfskosten voor de kinderalimentatie worden berekend op basis van het aantal nachten per jaar aan verblijf. Tot 19 nachten is er geen sprake van verblijfskosten, bij 20 - 44 nachten gaat het om 7%. Dit loopt op tot 50% van de verblijfskosten bij 170 - 182 nachten per jaar, aan de hand waarvan de kinderalimentatie voor 2016 kan worden vastgesteld.

Minimumbijdrage per ouder

Bovendien is er sprake van een minimumbijdrage per ouder, die ervoor moet zorgen dat de beide ouders bijdragen aan de kosten voor het kind. Elke ouder wordt geacht om minimaal €50 per maand bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van een kind. Is de draagkracht van (een van) de ouders groter dan €600 per jaar? Dan is het mogelijk dat er een hogere kinderalimentatie voor 2016 wordt vastgesteld. Het gaat aan de andere kant om een minimumbedrag, waardoor het bedrag nooit lager uit kan vallen. Ook gaat de nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie er vanuit dat ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor 2016 aan het kind worden besteed.

Wat verandert er voor u in 2016?

De nieuwe wetgeving zorgt voor een nieuwe berekening van de kinderalimentatie voor 2016, daarnaast heeft er onlangs een uitspraak van de Hoge Raad plaatsgevonden in een dergelijke situatie. De Hoge Raad sprak uit dat het bij de berekening van kinderalimentatie van belang is om rekening te houden met een eventueel kindgebonden budget, maar alleen voor de ouder die het kind daadwerkelijk verzorgt. De berekeningen zoals die sinds 1 januari 2013 werden toegepast blijken daarmee niet juist, de rechter heeft daar een streep door gehaald.

Dit kan gevolgen hebben voor de kinderalimentatie die u dient te betalen. Voorbeelden op basis van de uitspraak van de Hoge Raad leiden tot bijna verdubbelingen van kosten, bijvoorbeeld van €43 naar €81 per maand, bij inkomens van €1.000 -  €2.000 per maand. Het is daarom van belang om de nieuwe wetgeving met het oog op de kinderalimentatie goed in de gaten te houden en u daar goed over te laten adviseren. Aan de hand daarvan kunt u ervoor zorgen dat uw kind voldoende financiële middelen heeft om goed op te groeien. De nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie vanaf 2016 moet er daarnaast voor gaan zorgen dat de hoeveelheid discussies de komende tijd gaat afnemen en er meer stabiliteit voor het kind ontstaat. 

Indexering kinderalimentatie 2016

Elk jaar wordt er een automatische herberekening gemaakt van de kinderalimentatie ter compensatie van het duurdere levensonderhoud als gevolg van de inflatie. In 2016 zal de kinderalimentatie met 1,3% omhoog gaan. In 2015 was dit 0,8%. 

Vragen?

Het is zeer begrijpelijk dat u met vragen zit over uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw mediator ten tijde van uw echtscheiding om uw vragen te beantwoorden. Dit voorkomt onenigheid met uw ex-partner over de hoogte van de kinderalimentatie. Heeft u geen mediator? Neem dan contact op met een van onze echtscheidingsspecialisten of mediators voor meer informatie over uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met een specialist bij u in de buurt