Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2020?


De kinderalimentatiewet zal zeer waarschijnlijk worden herzien. Het voorstel voor de herziening ligt bij de Tweede Kamer die vragen heeft gesteld aan de indieners en momenteel wacht op antwoord. Totdat de nieuwe wet kinderalimentatie officieel herzien is, blijft de huidige wet van kracht. De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan.

In 2016 is er een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving aan te passen voor een meer eerlijke verdeling van de kosten. Wanneer de nieuwe wet kinderalimentatie van kracht wordt, is nog niet duidelijk. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van veranderde wetgeving kinderalimentatie in 2020. 

Dit artikel gaat in op het voorstel uit 2016 om de wetgeving over kinderalimentatie te herzien (Wet herziening kinderalimentatie). U kunt het kamerstuk over kinderalimentatie volgen via de website van de Tweede Kamer.

Ik wil een kinderalimentatie berekening

Wetsvoorstel kinderalimentatie 2016 

Het waren de Tweede Kamerleden Recourt en Van der Steur die een wetsvoorstel indienden, om de kinderalimentatiewet aan te passen en daarmee voor een meer eerlijke verdeling van de kosten tussen de ouders te zorgen. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie nodig is. Het valt niet mee om de alimentatie te berekenen waardoor er veel discussie tussen de ouders ontstaat. Ook houdt de wetgeving met betrekking tot de kinderalimentatie onvoldoende rekening met de zorgtaken van ouders. De huidige Trema-richtlijnen (ook wel alimentatienormen genoemd) zijn namelijk gebaseerd op de klassieke rolverdeling tussen de ouders: de één verzorgt, de ander werkt. Dat is niet meer van deze tijd. Een nieuwe wet kinderalimentatie in 2020 zal leiden tot betere betalingsbereidheid, een vermindering van het aantal incassoprocedures en het terugdringen van het aantal procedures.

Veranderingen kinderalimentatie

Dit zijn de belangrijkste veranderingen uit het voorstel van de Wet herziening kinderalimentatie:

 • De kinderalimentatie zal beter aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorgtaken van ouders.
 • De kinderalimentatie zal kindgebonden worden, op basis van kosten.
 • Er zal een minimumbijdrage per ouder komen zodat beide ouders bijdragen aan de kinderalimentatie. 
 • De onderhoudsplicht voor stiefouders komt te vervallen.
 • Kinderen zullen tot hun 23ste alimentatie kunnen ontvangen als zij gaan studeren.

Kindgebonden kosten alimentatie

De wetgeving wordt volgens het voorstel kinderalimentatie 2016 kindgebonden en gaat uit van kostenalimentatie. Op die manier moet de alimentatie beter gaan aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorgtaken van beide ouders. In het ouderschapsplan wordt aangegeven welke zorgtaken bij welke ouder liggen. De huidige regelgeving houdt daar weinig rekening mee. Op basis van het ouderschapsplan kunnen de kindgebonden kosten worden vastgesteld, zoals voor verzorging, kleding, sport, hobby, mobiele telefoon en zakgeld. Daarnaast is er sprake van verblijfskosten. Er zullen aparte tabellen gaan gelden voor kindgebonden kosten en verblijfskosten.

Minimumbijdrage per ouder

De minimale bijdrage kinderalimentatie wordt €50 per maand per ouder, voor het levensonderhoud. Op dit moment is de minimale bijdrage €25 per maand per ouder. Is de draagkracht van (één van) de ouders groter dan €600 per jaar? Dan kan het zijn dat er een hogere kinderalimentatie wordt vastgesteld. Ook gaat het voorstel voor herziening van de kinderalimentatie er vanuit dat kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het kind worden besteed.

Betere acceptatie kinderalimentatie

De initiatiefnemers van de Wet herziening kinderalimentatie nemen aan dat de kinderalimentatie beter door de ouders geaccepteerd zal worden doordat:

 • de berekening herkenbaar, logisch en voorspelbaar is;
 • de berekening aansluit bij de wens van ouders om de zorg naar eigen inzicht te verdelen;
 • beide ouders altijd bijdragen;
 • de kindertoeslagen volledig worden besteed aan de kinderen;
 • ouders zelf de berekening kunnen maken;
 • het stoppen de bijstand geen invloed heeft op de kinderalimentatie-beschikking;
 • de rekentabellen duidelijk maken welke veranderingen leiden tot een wijziging van het bedrag.

Onafhankelijke kinderalimentatieberekening

Zolang de intrede van de Wet herziening kinderalimentatie nog niet in zicht is, blijft het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie complex. Wijkt uw situatie af van de standaard of wilt u de volledige zekerheid van een juiste berekening? Laat dan een officiële kinderalimentatieberekening doen door een onafhankelijke specialist van Mediation-Scheidingen.

Vragen?

De huidige alimentatieregels zijn ingewikkeld. Wilt u hulp bij het vaststellen van kinderalimentatie of een vervelende discussie met uw (ex)partner voorkomen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten of mediators.

Ja, ik wil graag praten met een mediator over kinderalimentatie.