Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2018?


De kinderalimentatiewet zal zeer waarschijnlijk worden herzien. Het voorstel voor de herziening ligt bij de Tweede Kamer die vragen heeft gesteld aan de indieners en momenteel wacht op antwoord. Totdat de nieuwe wet kinderalimentatie officieel herzien is, blijft de huidige wet van kracht. De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan.

In 2016 is een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving aan te passen voor een meer eerlijke verdeling van de kosten. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor kinderalimentatie nodig is. De huidige regelgeving doet veelal geen recht aan de mogelijkheden van de ouders. 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het wetsvoorstel kinderalimentatie in 2018. U kunt het kamerstuk over kinderalimentatie volgen via de website van de Tweede Kamer. Dit artikel gaat in op de inhoud van het voorstel uit 2016 om de wetgeving over kinderalimentatie te herzien (Wet herziening kinderalimentatie).

Ik wil kinderalimentatie berekenen

Wetsvoorstel kinderalimentatie 2016 

Het waren de Tweede Kamerleden Recourt en Van der Steur die een wetsvoorstel indienden, om de kinderalimentatiewet aan te passen en daarmee voor een meer eerlijke verdeling van de kosten tussen de ouders te zorgen. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie nodig is.

Het valt niet mee om de alimentatie te berekenen waardoor er - als het gevolg van de onduidelijkheid - veel discussie tussen de ouders ontstaat. Ook houdt de wetgeving met betrekking tot de kinderalimentatie onvoldoende rekening met de zorgtaken van ouders. De nieuwe wetgeving zal volgens het voorstel kinderalimentatie mogelijk maken tot een kind 23 is, bijvoorbeeld wanneer het kind wil gaan studeren en nog geen eigen inkomen kan verdienen.

Veranderingen kinderalimentatie

Dit zijn de belangrijkste veranderingen uit het voorstel voor herziening van de kinderalimentatie:

  • De kinderalimentatie moet beter gaan aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorg.
  • Er zal een kindgebonden alimentatie komen op basis van kosten.
  • Er komt een minimumbijdrage per ouder. Dit zorgt ervoor dat beide ouders bijdragen aan de kinderalimentatie. De onderhoudsplicht voor stiefouders komt te vervallen. 
  • De nieuwe wetgeving voor de kinderalimentatie zal rekening houden met de veranderde kindregelingen. Zo kunnen kinderen tot hun 23ste alimentatie ontvangen als zij gaan studeren.

Kindgebonden kosten alimentatie

De wetgeving wordt volgens het voorstel kinderalimentatie 2016 kindgebonden en gaat uit van kostenalimentatie. Op die manier moet het beter gaan aansluiten bij het ouderschapsplan en de zorg die de beide ouders leveren. In het ouderschapsplan wordt aangegeven welke zorgtaken toekomen aan welke ouder en wie er verantwoordelijk is voor de verschillende opvoedingstaken. De oude kinderalimentatie hield daar geen rekening mee. Op basis van het ouderschapsplan is het mogelijk om de kindgeboden kosten vast te stellen, zoals die voor de verzorging, kleding, sport, hobby, de mobiele telefoon en zakgeld. Daarnaast is er sprake van verblijfskosten voor kost en inwoning. Er gaan aparte tabellen gelden voor de kindgeboden kosten en de verblijfskosten om op basis daarvan de kinderalimentatie vast te kunnen stellen.

Minimumbijdrage per ouder

De minimale bijdrage kinderalimentatie wordt €50 per maand bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van een kind. Is de draagkracht van (één van) de ouders groter dan €600 per jaar? Dan is het mogelijk dat er een hogere kinderalimentatie wordt vastgesteld. Ook gaat het voorstel voor herziening van de kinderalimentatie er vanuit dat kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het kind worden besteed.

Vragen?

Alimentatie regels zijn voor de meeste mensen best ingewikkeld. Wilt u hulp bij het vaststellen van de kinderalimentatie of een vervelende discussie met uw (ex)partner voorkomen? Neem dan contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten of mediators voor meer informatie over uw persoonlijke situatie.

Contact