Onderhoudsplicht stiefouder 2018 verleden tijd?


Op dit moment zijn stiefouders volgens de wet onderhoudsplichtig jegens hun stiefkinderen. Deze verplichting zal waarschijnlijk komen te vervallen zodra de wetgeving rondom kinderalimentatie wordt gewijzigd. Een voorstel tot wijziging is reeds geruime tijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal de wet per 2018 of 2019 worden vernieuwd.

Wanneer heeft een stiefouder onderhoudsplicht?

Een stiefouder is onderhoudsplichtig als hij of zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de ouder van een minderjarig kind dat tot het gezin behoort. Ook de stiefouder die samenwoont en gezamenlijk gezag voert is onderhoudsplichtig. Gezamenlijk gezag kan op verzoek door de rechter worden toegekend aan een ouder en stiefouder. De onderhoudsplicht van de stiefouder houdt in dat bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening wordt gehouden met de draagkracht van de stiefouder.

In artikel 1:395 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een stiefouder verplicht is tijdens zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap ‘levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.’ De stiefouder krijgt vanaf de datum van het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een financiële verplichting naar zijn of haar stiefkinderen.

Onderhoudsplicht stiefouder 2018 of 2019 volgens herziening

Een voorstel om de wetgeving met betrekking tot kinderalimentatie te wijzigen is bij de Tweede Kamer in behandeling (kamerstuk 34154). Het lijkt erop dat dit voorstel in 2018 of 2019 als nieuwe wet wordt aangenomen. Op dat moment zal de onderhoudsplicht van stiefouders wijzigen.

De kamerleden Recourt en Van Oosten zijn de initiatiefnemers van de herziening. Zij gaan er in hun voorstel vanuit dat kinderen twee ouders hebben die financieel verantwoordelijk zijn en kiezen voor maximaal twee onderhoudsplichten, namelijk: 

  • de twee ouders óf 
  • de ouder die met een niet-ouder het gezag heeft óf de ouder en de verwekker of levensgezel die heeft ingestemd met de verwekking van het kind. 

Stiefouders hebben in het voorstel geen onderhoudsplicht. Daardoor zullen er volgens de initiatiefnemers minder conflicten zijn. De initiatiefnemers vinden het onjuist om stiefouders verantwoordelijk te maken voor hun stiefkinderen. 

Wanneer de wet precies wordt aangepast is nog onbekend. Wij houden u via de pagina 'nieuwe wet kinderalimentatie 2018?' op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen?

Gaat u scheiden of bent u gescheiden en heeft u vragen naar aanleiding van het artikel  'onderhoudsplicht stiefouder 2018 verleden tijd?'? Onze mediators kunnen u helpen. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

Contact